...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުވާޖެހުން
މ.
އަނދެގެން ހުންނަ މުންޑު ފަދަ އެއްޗެހި ތިރީކައިރި މައްޗަށް ނަގައި ނުވެއްޓޭނޭހެން ބަނދެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުވާކެހުން . ދަރަށްދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ