...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބާރަނަ
ކުމެއްޖެނަމަ ފުމޭނީ އަބާރަނައެވެ.
ސުއްޖާދުނުލައި ނިކުމެއްޖެނަމަ ބަންގިބެރުހުއްޓާނީއެވެ.
ދެންމިލަވަޖަހާނީ ސަމާކުޅިހުއްޓާރޭރެއަށް ރަނަހަމައިދިކޮށިން ތިންދަނޑިޔާއި އެއްލާން ނިކުތީމައެވެ.
މިއިންކޮންމެތާކުވެސް މިލަވަފުމޭނީ ރަދުން ނުކުމެވަށައިގެންނަވަންޏާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . ސިރީހެވެދަރުނައަބާންނަ . ސިރީވަރުނައަބާންނަ . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ