...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބު
.
(1) ލަކުޑި ނުވަތަ މަޢުދަން ފަދަތަކެތިން އެއްކޮޅު ފަތިކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިޖަހައި އުޅެނީ ކިހާއެއްޗެތި ނުވަތަ ފަޅާލަކުޑި ގަނޑެއް ދުރުކުރުމަށެވެ.
(2) ބައެއް ބައެއްތަކެތި ފޭކުރާން ނުވަތަ ބާރުކުރާން ޖަހާއެތި ކޮޅު.
މިސާލު:
އިލީގެ ކޮޅަށްޖަހާއަބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްޤިރާއަތް . ހަޑިހޭވުން . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ނަންވެއްޔާމޮޑެވުން . ނިއަނެތި . ނިއަނެތިކަން . ނިއަނެތިވުން . ބަނޑުފެޅިހާ . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންވުން . ބުއި . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޭޢިއްޒަތް . ކަރުދަންޖެހުން . ކަޅިހިއަބު . ކޫޑި . އަބަ . އަބަށްހިފުން . އަބު . އަބުނާކަށި . އަބުނާކުނޑި . އަބުނާދަގަނޑު . އަބުރުވެރި . އަބުރުވެރިކަން . އަބުރުވެރިވުން . އަބުއި . އަބުއެޅުން . އަބުދާލި . އަބުޖަދުކުރުން . އަބުޖެހުން . އަބޮ . އަކަ . އަކަކުރުން . އަގު . އިބްރާހިމްރަން . އެކަކުރުން . ވޮޑަދާންޑުގަނޑާ . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . ދުނިޔޭގެލަދު . ލައް . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން . ސަދަބު . ސިލުނބު . ސީރިއަސް . ސީރިޔަސްވުން . ޙައްޤަކަށްއެރުން . ޢިއްފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ