...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބުރު
ނ.
އިންސާނާ ފަޚްރުވެރިވާ އޭނާގެ ޝަރަފުކަމުގައި ބަލާ ކަންތައްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންވެއްޔާމޮޑެވުން . ނިއަނެތި . ނިއަނެތިކަން . ނިއަނެތިވުން . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންވުން . ބޭޢިއްޒަތް . ކޫޑި . އަބުރުވެރި . އަބުރުވެރިކަން . އަބުރުވެރިވުން . އަގު . ދުނިޔޭގެލަދު . ލައް . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ