...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބުއި
ނއ.
(1) ގެއްލުންދެނިވި.
(2) ޢިއްޒަތްތެރި.
(3) ރައްޓެހިނޫން.
(4) ބެހެންނުވާ.
(5) ހައިބަތުހުރި.
މިސާލު:
ކުޑަކުދީން ނުބެހެންވީ ކަންތަކާ ބެހެން އުޅެފިނަމަ ތިޔައީ އަބުއިކަމެކޭ ބުނެއުޅެއެވެ.
ޢިއްޒަތްތެރީންނާ މެދުވެސް އަބުއިމީހެކޭ ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުއި . އަބުއި . ސީރިއަސް . ސީރިޔަސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ