...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބޫނާ
ނ.
ރަސްކަމަށް ކޮލިލާ ދުވަހު ގުރަންދަކިއުމާއި، އަދިވެސް މިބާވަތުގެ ބައެއް ކަންތައްކުރުމަށް ދައުލަތުން ޢައްޔަންކުރާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ