...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅައިގޮވުން
މ.
(1) ވައްލަފަދަ ބައެއްދޫނި އެކަތި އަނެއްކައްޗަށް ރައްޓެހިވެގެން އެކަތި ގޮވައިލީމާ އަނެކަތި ގޮވައިލުން.
(2) ދެޖިންސުގެ ދެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އެކަކު އެއްޗެއް ބުނީމާ އެޔާއަޅައި އަނެކަކު އެއްޗެއް ބުނުން.
(3) މަޖާޒު:
ލާދީގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ