...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅު
ނ.
(1) މީހަކަށް މިލްކުވެފައިވާ މީހާ.
(2) މިނިވަންކަން ލިބިގެންނުވާމީހާ.
(3) ނިކަމެތިކަމުގެ ގޮތުން "އަހަންނޭ" ބުނާބަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަކަން . ހަވިއްތަ . ހަތްތެލި . ހާޑުމަޅި . ހިންދީން . ހިތުނިޔަތް . ހިތުނިޔަތްގަތުން . ހުންގާނުކަރުވަޅު . ހުންގާނުއިލިގަނޑު . ހޫކު . ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮލަފާ . ހެޔޮލަފާކަން . ހެޔޮލަފާވުން . ނަރުކޮއްޓި . ނަރުމާދާ . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނާށިތާރަ . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ނިޔަތް . ނެއްޓުން . ރަންދަނޑި . ރާހިބު . ރާކަނިގަނޑު . ރިޔާ . ބަންކެޓު . ބަންކެޓުޖެހުން . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ބައިސްކޯފު . ބަދިހަރު . ބަދިކަނިގަނޑު . ބިޑި . ބިޑިއެޅުން . ބުހި . ބުރަންމާނި . ބުޅިގަނޑު . ބުޅި . ބުދުފައްޅި . ބުޖާކުރުން . ބެރުކަނިގަނޑު . ބޮޅުފަތި . ބޮޑުޢީދު . ޅާނބު . ކަނިގަނޑު . ކަމަންދު . ކަމަރު . ކަދާމާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ