...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅުވެތި
ނއ.
(1) އަޅަކާ އެއްފަދަ.
(2) އަޅެއްގެ ގޮތްހުރި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅުދާސް . އަޅުދާސްކަން . އަޅުދާސްކުރުން . އަޅުދާސްވުން . އިސްތިޢުމާރު . ވެތި . މިނިވަނާ . މިނިވަން . މިނިވަންކަން . މިނިވަންކުރުން . މިނިވަންވުން . މިނިވަންދުވަސް . މުސްތަޢުމަރުން . ދަށުވުން . ދަށުލުން . ސަޖިދަޖެހުން . ޙުއްރިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ