...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކިރިގަނޑުފަނި
ނ.
ރާކައްކާ ތަރާފަތަށް އަކިރި އަޅައިގެން ކައްކާރާ ފޮންޏަށް ވުމުން އެހެން ކަންވާރަކަށް ފޮނިތައް ފުރާނައި ނަގާފައި، އެއަކިރިގަނޑަށް ފެންއަޅައިގެން ކައްކާފައި ހުންނަ ފަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ