...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުނިވަޔަށްދެމުން
މ.
ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއްގެ މަސްގަނޑާއި ނާރުތައް އެއްފަރާތަކަށް ދަމައިގަތުން.
މިހެންވަނީ، ހަށިގަނޑުން ލޮނުމަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިބޭ ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.
މީވަރަށް ތަދުވާކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ