...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުރު
ޑުތައް ލިޔުމުން ފާޅުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފިލިނޫން އެހެން ނިޝާން.
މިސާލު:
(ހ) ހ،ށ.
(ށ) އަލިފް، ބާ.
(2) ހިސާބުގެ އަދަދުތައް ލިޔުމުން ފާޅުކުރަން ބޭނުންކުރާ ނިޝާން.
މިސާލު:
1،2،3.
(3) އެހެން ލަފްޒަކާ ގުޅިގެންނޫނީ އޭގެ މާނަ ދޭހަނުވާބަސް.
މިސާލު:
އަދި، އަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަބަސް . ހާސްވަޅު . ހާޖިސް . ހެއި . ހެދިއަކުރު . ހޭ . ހޯރަފިޔަތާނަ . ނ . ނަ . ނަންބަރު . ނަފީވުން . ނާ . ނު . ނުކުތާ . ނޫނު . ރ . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަމްޒު . ރަމްޒުކުރުން . ރަދީފު . ބ . ބަނޑުވައްއަކުރު . ބަނޑުފެޅިހާ . ބަސް ފުރޮޅުން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބުޅިކާފު . ބޮޑުއަކުރު . ޅ . ޅަވިޔަނި . ޅިޔަނެގުން . ކ . ކަޅުކަނދިލި . ކަލިމަކެނޑުން . ކާފިޔާ . ކާފު . ކީކޭ . ކުރުއަލިފު . ކުޑަކާފު . ކޮށު . ކޯޑު . އ . އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން . އަރަބިއަކުރު . އަރަބިތާނަ . އަރުދު . އަބަފިލި . އަބުޖަދު . އަބުޖަދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ