...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުރުކޮޅުތާ
ޢަރަބި ލަފުޡެއްގެ ނިމޭއަކުރަކަށް، ބޮޅުބަނދަފައި އޮންނަ "ތާ" މިސާލު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލުނބޯހުތުތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ