...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކެރާ
ނ.
(ގ) ފަރުމެއްގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަތްކުލައިގަައި، ބަޑުދޮށް ހުދުކުލައިގައި ހުންނަމަހެކެެވެ.
ހުޅުނބުތައް ތޫނުވެފައި ތާފަތްގަނޑުގެ ކޮޅުގައި ތޫނުކައްޓެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ފަތިކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ