...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިނަށްއެރުން
މ.
(1) މަސްއައިނެއްގެ ދޮށަށް ގޮސް އެންކެއްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ހުސްހަށިބައި އަންހެނަކު ގޮވައިގެން އުޅުން.
(3) ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކު ނުފޫޒުހުރި މީހެއްގެ ގާތުން ދުރަށްނުގޮސް އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ