...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިނަކަށްމަހެއް
ނ.
(ހ) މޫދުގައި ކުޅޭކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރު ކުޅޭގޮތަކީ، ދެކުދިންގެ ހަތަރު އަތުން އަށިގަނޑެއްހެން ހަދައި އޭގެމައްޗަށް އެހެން ކުއްޖަކު އެރީމާ އެއްލައިލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ