...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިނު
ނ.
ލޮލުގައި އެޅުމަށްޓަކައި ބިއްލޫރި ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ދުނިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕާއައިނު . ހީކިރިލި . ނަންބަރުއައިނު . ރަވަޖެހުން . ބަޑަމު . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކުރިބައި . ކުރުދޮށި . ކޮޅުވަށިންއުކުން . އައިނުމަސް . އައިނުލޯ . އައިން . އައިންމަތީމިޔަރު . އެޅުން . އޮޅުވުން . އޮއިވާލިކަކުނި . އޮއިވާލިއައިން . ވަކިމޮރު . ވިދެފައި ބެހެއްޓުން . ވޮއްޑޭމޭރާ . މަހާނޑޮ . މަހާއެޅުން . މަހިކޮށުން . މަސްކެއްވުން . މަސްމަތިބެލުން . މަސްމަތީއައިން . މަސްޖެހުން . މުޑަނުދޮށި . މޯހިރުންކެއުން . ފަނިވަރަ . ފަނިވަރަޖެހުން . ފަޅިދުނި . ފައިކަށި . ދަހިކަން . ދަހިވުން . ދިގުދޮށި . ދުނިގަނޑު . ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި . ލަބަޑި . ލެއްލެއްލެ . ގަޑި ހަދާ އައިނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ