...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން
މ.
(1) އައިންދަހިވެ ރަނގަޅަށް މަސްބޭނޭ ގޮތްވުން.
(2) މަސް އައިން އޮޑިޔާ އެކުލެވުން.
(3) މަޖާޒު:
ތިމާބޭނުން މީހާ ތިމާޔާހިތާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ