...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިންހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް އެރުން
" މ.
(1) މަސްއައިނެއްގައި އެތައް ދޯންޏެއް އޮއްވައި އެތަނުން ވަކިދޯންޏެއް އެންކަވައިގެން އެހެން މީހުންނަށް ކެހިދިނުމަށް އައިން ހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
އަނެކަކަށް ލިބޭން އަންނަމޮޅެއް ނުވަތަ ރީއްޗެއް އެފަރާތަކަށް ލިބުނަނުދީ ތިމާ އަތުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ