...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިސް
ނ.
(1) ގަނޑުވެފައި ހުންނަ ފެން.
މިއީ ފިނިގަދަވުމުން ފެނަށްވާގޮތެކެވެ.
(2) ނއ.
ފިނިކުރި.
މިސާލު:
އައިސްކުކުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހިހޫ . ހިހޫކަން . ހިހޫކުރުން . ހިކާދުރުކުރި . ހިމަބިހި . ހުންގަދަވުން . ހެއިފަށް . ހެއިލުން . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޯބޯލެވުން . ނަރުނަގާފާދިއުން . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނިކަން . ނުއަތުރޯޅި . ނޯށަށްވަނުން . ރަންކަނިބުރުން . ރަތްގަރުދިޔަ . ރަތްޖަޑާ . ރާޅު . ރާޅުޖެހުން . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރީތިގަސް . ރުޅިބޭލުން . ރުޅިމަޑުވުން . ރުޅިފިލުވައިލުން . ރުއްކަރަ . ބަނދަރުމަތި . ބަބުރުކަނި . ބަލަ . ބަޑިބަޑި . ބަޑިޖެހުން . ބަޔޯގާ! . ބީހުން . ބުންބާމީހުން . ބުރާލުން . ބުރުބުރުޖެހުން . ބުޅާކޯޅުން . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ބޭވަރު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުފޮތިކެނޑުން . ބޯންދިނުން . ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން . ޅިޔަބެދުން . ކަނދުބުޑު . ކަނޑުވަނުން . ކަންހުދުކުރުން . ކަރުފެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ