...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައު
ނ.
(1) ބައުކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ބައުނުވާ.
(3) ތާޒާ.
(4) އެއްފަހަރުވެސް ބޭނުންނުކުރާ.
(5) ގިނަދުވަސް ނުވާ.
(6) ކުރިން އުފެދިފައި ނެތް ނުވަތަ ފެނިފައިނުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާންވުން . ހަނާ . ހަކާވުން . ހަވީރުވުން . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހާކާވުން . ހާޒިރުވުން . ހިރުވުން . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިތަށްއެރުން . ހިލަމަށްއައުން . ހީލި . ހުހިޖެހުން . ހުޅަގަޖެހުން . ހެއިލުން . ހެވުން . ހެދި . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޮޑުލުން . ނަސީބުއެރުން . ނަޔާ . ނިއާވުން . ނިފާސްކަން . ނިދިންހޭލުން . ނިދިގެއްސުން . ނިދުން . ނުކުތުން . ރަހައައުން . ރަންބުއްދިވުން . ރަންކަނިޖެހުން . ރަތްވުން . ރާޅާއެޅުން . ރާޅުއެރުން . ރާޑަރު . ރިހުންނެގުން . ރުންކުރުވުން . ރުޅިއެރުން . ރުޅިމަޑު . ރުޅިމަޑުކަން . ރުޅިދުރުވުން . ރުޅިގަދަވުން . ރުއިން . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ރޫޑިއެރުން . ރޮވުން . ބަހާރުއައުން . ބައްފެޅުން . ބަސްއައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ