...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން
"އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން" (މިސާލުބަހެއް) ތިމާޔަށް ވެވުނު ކުޑަ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާއަށް ލިބުނު ކުޑަކުޑަ ނިޢުމަތެއްގެ ވާހަކަ މާބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައިގެން ދައްކަ ދައްކައިފައި އެކަމާ އުފާވެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ