...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައުން
ލޮލުން ކަރުނަ އައުން.
(ށ) ލޭއައުން.
(ނ) ފެން އައުން.
(5) ލިބުން.
މިސާލު:
(ހ) ކަރަންޓު އައުން.
(ށ) ސިޓީއައުން.
(6) ނުކުތުން.
މިސާލު:
(ހ) މާއައުން.
(ށ) މޭވާއައުން.
(7) ބައެއްކަހަލަ އަސަރު އުފެދުން.
މިސާލު:
(ހ) ނިދިއައުން.
(ށ) ހުންއައުން.
(ނ) ރުޅިއައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާންވުން . ހަކާވުން . ހަވީރުވުން . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހާކާވުން . ހާޒިރުވުން . ހިރުވުން . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިތަށްއެރުން . ހިލަމަށްއައުން . ހުހިޖެހުން . ހުޅަގަޖެހުން . ހެއިލުން . ހެވުން . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޮޑުލުން . ނަސީބުއެރުން . ނިފާސްކަން . ނިދިގެއްސުން . ނިދުން . ނުކުތުން . ރަހައައުން . ރަންބުއްދިވުން . ރަންކަނިޖެހުން . ރަތްވުން . ރާޅާއެޅުން . ރާޅުއެރުން . ރިހުންނެގުން . ރުންކުރުވުން . ރުޅިއެރުން . ރުޅިމަޑު . ރުޅިމަޑުކަން . ރުޅިދުރުވުން . ރުޅިގަދަވުން . ރުއިން . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ރޫޑިއެރުން . ރޮވުން . ބަހާރުއައުން . ބައްފެޅުން . ބަސްއައުން . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބާނިވެއްދުން . ބުރުނުވިލާޖެހުން . ބޭހެއްތި . ބޭރުއެރުން . ބޮލަށްވަނުން . ބޮލާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ