...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްދޮ
ނއ.
(1) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ބަލި.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކަށް ތަދުވީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްދަށް . އައްދަށްކުރުން . އައްދިއްޔޯތް . އަތްނުލައިއައްދޮކި ކިއުއްވުން . މަގަތްކުރުން . ގައިދޮށް . ގައިދޮށްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ