...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސި
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގެ ޙިއްޞުކުޑަވާ ކުޑަވުން.
(2) ގައިގައި އެއްޗެއް ބީހުނީމާ އެނގޭ ގޮތް ކުޑަވާ ކުޑަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅަނގު . ހުޅަނގު މޫސުން . ހުޅަނގުވުން . ބުރުނު . ބޭސް އަޅާނީ އައްސިމަތީގައެވެ. . އައްސިހިފުން . އައްސިބަލި . އައްސިއޮރި . އައްސިވައި . އައްސިވުން . އައްސިމަޑި . އައްސިފިލުވުން . އައްސިފެން . އައްސިފޯލި . އައްސިދަ . އިރުވައިމޫސުން . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . މަތިވައް . މާނަކަތް . ތަނބުރުވެޔޮ . ތިމަރައައްސި . ތެނބެރެއައްސި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ