...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސިވުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އިހްސާސް ކުޑަވުން.
(2) ހަމާއި މަހުގެ ޙިއްސުކެނޑުން.
(3) އައްސިކަންލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްސިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ