...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަ
ނ.
(1) ޝަހުވާނީ އެދުމެއްގައި އަޅައިގަނެގެން އުޅޭ އުޅުން.
މިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ޖަނަވާރާއި މެދުގައެވެ.
(2) (ޏ..) އަހަރެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަރުކޮށް . ހައިގަނޑު . ހަމަނުވުން . ހަމަނޭވާލުން . ހަތް . ހަލި . ހަލިކަން . ހަލިވުން . ހަލުއި . ހަލުއިކަން . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހަޔާތް . ހަޔާތްގޮވުން . ހާބޮނގަލެވުން . ހިކާދުރުކުރި . ހިތީކޭން . ހިތްބަލި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްތޫނު . ހިތްތޫނުކަން . ހިތްތޫނުވުން . ހިލަކިހުނު . ހިލަމާދިއުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުކުރު ހެދުން . ހޫރުން . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ހޭބޯނޭރުން . ހޭބޯއެރުން . ހޭކުޑައިވުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނިންމައިލުން . ނިންދަލާސް . ނިވަތްވުން . ނިމުން . ނިތްތެޅުން . ނީސްތާށި . ނޭވާކުރުވުން . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރާސް . ރިހާކުރުއަވަލި . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ރުއްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ