...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަހާރަވުން
މ.
(މބ) މަރުވުން މިަސް އެންމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވަތްވުން . ފުރައަންމަވުން . ފުރައުއްތަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ