...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަސް
ކއ.
(1) "ލަސް" މިބަހުގެ ގެ އިދިކޮޅު.
(2) ހަލުއި.
(3) ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުވުން . ހަލި . ހަލިކަން . ހަލިވުން . ހަލުއި . ހަލުއިކަން . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހާބޮނގަލެވުން . ހިތްތޫނު . ހިތްތޫނުކަން . ހިލަކިހުނު . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހޫރުން . ހޭބޯއެރުން . ހޭކުޑައިވުން . ނިތްތެޅުން . ނީސްތާށި . ނޭވާކުރުވުން . ރާސް . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ބަނޑުދިޔާވުން . ބާރުދިނުން . ކަޅިއުކުން . ކުރުކުއްލި . ކުރުދޮށީގައިހިފުން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކުއްލި . ކެމުޓާ . ކެމުޓާލަވަ . ކެތްނުލެވުން . ކެތްލެވުން . ކޮއްޓުން . ކޮތަޅުކެނޑުން . އަނަދިރު . އަވަތޭރި . އަވަސްކަން . އަވަސްކުރުން . އަވިހި . އަތްހިނގުން . އަތްކުރުކޮށްލުން . އަތްމަތިލަސްވުން . އަތްމަތިލަސް . އަތްމަތިލަސްކަން . އިރުއިރުކޮޅާ . އިރުއިރުކޮޅުން . އުދުރު . ވަށިވަށީންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ