...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަސްވުން
މ.
(1) ހަލުއިވުން.
(2) މުއްދަތަށްވުރެ އިސްވުން.
(3) މުއްދަތުކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުވުން . ހަލިވުން . ހަލުއިވުން . ނޭވާކުރުވުން . އަތްހިނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ