...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަސްޚިދުމަތް
ނ.
ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފައި އޮންނަ އާންމު އުސޫލަށްވުރެ އެޚިދުމަތެއް މާހަލުއިކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ހަމަޖެއްސުން.
މިކަން އިތުރު އަގެއް ދައްކައިގެން ލިބޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހަމަޖައްސައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ