...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވި
ނ.
އިރުން ސީދާކޮށް އެޅިފައި ހުންނަ އަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދުވަރުކުޅުން . ހިޔައުކުރުން . ހިޔައުވުން . ނިވާލުން . ނިވުން . ރަވި . ރަތްވިނަ . ރަތްދަކައަވި . ރިވެލިކުނޑި . ކޮކާއަވި . ކޮޑަބުރު . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އަވާމެންދުރު . އަވިނިވައިލުން . އަވިންދާނަ . އަވިރެނދު . އަވިރޯޅި . އަވިދިނުން . އަވިދިއްލުން . އަވިދޮންވުން . އުކަސުރި . އަކަސް . ވައިރެނދު . ވަގުދޮންވުން . ވާފެލެހުން . ވިއްސަ . ފުރާޅު . ފެހި . ފެހިޖެހުން . ފޮޅު . ދަޅައެޅުން . ދަކަ . ދަކައަވި . ދޮންވުން . ލަންކީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ