...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމަލުވުން
މ.
(1) މަސްތުުވން.
(2) އެއްޗެއް ކައިގެން ނުވަތަ ބޮއިގެން ވާނުވާ އެނގުމުގެ ބާރު ކެނޑުން.
(3) މަޖާޒު:
ލިބުނު ހައިރާންކަމުން ދެބަންދި ހާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ