...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާނާތް
ނ.
(1) ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި ދިނުމަށް އެހެންމީހެއްގެ އަތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި.
(2) ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި ކޮންމެ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެދުވެރި . ތެދުވެރިކަން . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ތެދުވެރިވުން . ތެދުވެރިޔާ . ޚިޔާނާތްތެރިން . ޚިޔާނާތްތެރިކަން . ޚިޔާނާތްތެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ