...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާން
ނ.
(1) ނުރައްކައުތެރިކަމެއްނުވާ.
(2) ބިރުވެރިކަމެއްނުވާ.
(3) ހުއްދަލިބިގެންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ނާމާން . ނާމާންކަން . އަމާންނެގުން . އަމާންދިދަ . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . މަރުފަހިދުޢާ . ދަތުރުޞަލަވާތް . ސަލާމަތް . ސުލްޙަ . ސުލްޙަވެރިކަން . ސުލްޙަމަސަލަސްކަން . ޖަޑިބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ