...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާންކަން
ނއނ.
(1) ސަލާމަތްކަން.
(2) ބިރުވެރިކަމެއް ނުވާކަން.
(3) ނާމާން ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާމާންކަން . ސަލާމަތް . ސުލްޙަ . ސުލްޙަމަސަލަސްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ