...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން
(މިސާލުބަހެއް) (1) ބުނާބަހުގެ މުރާދު ދޫކޮށްފައި ހަމައެކަނި ބޭރުފުށުގެ މާނައަށް އަމަލު ކުރުމުން ބުނާބަހެއް.
(2) ބުނާކަމެއް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ކުރުމުން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ