...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމިއްލަ
ނއ.
(1) ތިމާއަށް ލިބިގެންވާ.
(2) ތިމާގެ މިލްކު.
(3) ސަރުކާރު ނޫން.
(4) މަޖާޒު:
ތިމާއަށް ނިސްބަތްވާ.
މިސާލު:
އަމިއްލަރަށު އަމިއްލަަބަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކިޔާލަވަ . ހަރާންކުރުން . ހަރުކަށި . ހައްޔަރު . ހިތްހިތަކަށް . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ނަފުސިއްޔަ . ނަފުސު . ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރެފިއުޖީން . ރޯދަޖަބޮ . ބާރު . ބެނދެވުން . ބޭނިގަތުން . ބޭރުބަންޑާރަ . ބޮނޑިބަނުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކައްސައިލުން . ކަމާލުކުރުން . ކިއްލާހެދުން . ކުރަފަތްއެޅުން . ކުޅަނދުރު . ކުފުރުމަރު . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . ކެރިފޯރުން . ކޮނޑުމާޖެހުން . އަކަޔަނބޯހެދުން . އައްތެރިކުރުން . އަމިއްލަ . އަމިއްލަކަން . އަމިއްލަފައިމައްޗަށްތެދުވުން . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . އަތްދިގުކުރުން . އަތްތެރިމަސައްކަތް . އިށީންނާނެގަލެއްނުބަލައި އުދުއްސައި ނުގަންނާށެވެ. . އިސްއެރުން . އިސްތިޤްލާލު . އީޖާދު . އީޖާދުކުރުން . އޮޑިކަނޑައިގެންދިއުން . ވަކިންއުޅުން . ވަކިވެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ