...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން
މ.
މަޖާޒު:
ތިމާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ޚިޔާނާތްތެރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅުމުން އެފަދަ މީހުނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ