...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމިއްލައަމިއްލަޔަށް
ކއ.
(1) އަނެކެއްގެ ޚިޔާލާ ލަފާ ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ކަމެއްގައި ޚިޔާލާ ލަފާ ނުވަތަ ހުއްދަ ނުހޯދައި.
(2) އެހެން ފަރާތެއް ބައްސަންޖެހޭ ކަމެއްގައި އެފަރާތެއް ނުބައްސައި.
(3) ހިތަށް އެރިހައި ގޮތަކަށް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ