...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމުރު
ނ.
ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހަލުވާ . ހިނާ . ހިކިއަމުރު . ހިކިއަމުރުކުރުން . ހިތާ . ހިލާ . ހީނ . ހުކުން . ހުއްދަ . ހުއްދަނެގުން . ހުއްދަދިނުން . ހެލޭ . ހެޑުކުއާޓަރު . ހޯހޯގޮވުން . ނައިބުކަން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބުފަތް . ނައިބުފަތްކޮޅު . ނާމާންބޭފުޅުން . ނިވާ . ރާނާ . ރުވާ . ރޮއި . ބަހާ . ބަނދަރުހުއްދަ . ބަންޑުންލުން . ބަލަގަ . ބަލާ . ބަސްނުވިކުން . ބެހޭ . ބޮނި . ބޮއި . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ކަނޑާ . ކަގަ . ކިޔަމަނުގައިވުން . ކޮށު . އަން . އަންގާ . އަރާ . އަމުރުވެރި . އަމުރުވެރިޔާ . އަމުރުމަޢުރޫފު . އަތްދަށު . އާދޭ . އިރުވައިކޮލި . އެދޭ . އޯޑަރު . ވައިމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ