...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދަބުވެރި
ނއ.
(1) ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިވާ.
(2) އިޙްތިރާމްކުރާ.
(3) އަޚުލާޤުރީތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަޑިކޮށްލުން . ހިތްތިރި . ނޫން . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންވުން . އޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ