...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދަބުދިނުން
މ.
(1) އެކިބާވަތުގެ ކުށްކުރީމާ އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޤޫބާތެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެމީހަކަށް ދިނުން.
(2) ކުދިން އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން އިރުކޮޅަކު ކޮޅަށް ބެހެއްޓުމާއި ނުވަތަ ކުލާހުން ބޭރަށް ނެރުންފަދަ އަދަބަކަށްވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ