...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދަދު
ނ.
(1) މިންވަރު.
(2) ހިސާބުޖަހާއިރު ޖަހާ އަކުރު.
(3) ވަކިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއް . ހަމަނުވުން . ހަތަރު . ހަތަރެއް . ހަތާވީސް . ހަތެއް . ހަތްތަރި . ހަޔެއްވުން . ހާސްވަޅު . ހިރިއަދަދު . ހިމެނުން . ހިސާބު . ނަންބަރު . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވައި . ނަވަވަންނަ . ނަވަތިރީސް . ނަވާރަ . ނަވާވީސް . ނަވާޅީސް . ނަވާހި . ނަވާނަވައި . ނުވައެއް . ބައިހަމަކުރުން . ބައިވެރިވާމަތީބަހާ . ބާހައްޓި . ބާރަ . ބާވަންނަ . ބޭބޭކަނބަލުން . ބޭބޭކަލުން . ބޯހަމަކުރުން . ބޯހަމަވުން . ބޯހިމެނުން . ކަށިބޯ . އަހްރާމު . އަށާހި . އަށާނަވައި . އަށާރަ . އަށާޅީސް . އަށާވީސް . އަށުހައްޓި . އަށުހަތްތަރި . އަށުވަންނަ . އަށުތިރީސް . އަށެއް . އަށްޑިހަ . އަރުދު . އަކަ . އަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ