...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދާ
.
(1) ދަރަންޏަކަށް ދޭންވެފައިވާ އެއްޗެއްދޭދިނުން.
(2) ތިމާގެމައްޗަށްވާޖިބު ވެފައިވާކަމެއް އެކަމެއްގެ ވަގުތު ނުދަނީސް ކުރާކުރުން.
(3) ތިމާއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ކަމެއް ކޮށްނިންމާ ނިންމުން.
މިސާލު:
ފިލްމުގައި ބަތަލެއްގެ ބައި އަދާކުރިލެއް ވަރަށް ފުރިހަމައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަތުރުކަން . ހަތުރުވެރިކަން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހޮބީ . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ރަނިކަންކުރުން . ރޯލު . ބައި . ކާޑު . އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން . އަދާ . އަދިއަދަށްދާނދެން . އަދިއަދާޖެހޭނދެން . އަގުދިނުން . ވަޒީފާ . މަސައްކަތު ހުއްދަ . މުވައްޒަފު . މުސާރަ . މެޝިން . ފަށް . ފިލްމުކުޅުން . ފޯރީހެދުން . ދަތުރުކުރުން . ދިޔަދިނުން . ދުސްމިނުވުން . ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި . ދޭވާނި . ތަކުލީފު ލިބިގެންވުން . ލައިހޫރުން . ގަދަރުދިނުން . ސޮކަށްހުރުން . ޒިންމާ . ޒިންމާވުން . ޓައިޕިސްޓު . ޔުނިފޯމް . ޕެންޝަން . ޗުއްޓީ . ޗުއްޓީނެގުން . ޙައްޖަށްދިއުން . ޙައްޖުވުން . ޚަލާޞް . ޚިދުމަތްތެރި . ޝުކުރުއަދާކުޅައުން . ޢުމްރާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ