...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދާކުރުން
މ.
(1) މީހަކަށް ދޭންވެފައި އޮތް އެއްޗެއް ދިނުން.
(2) ތިމާގެވާޖިބު ފުރިހަމަ ކުރުން.
(3) ތިމާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަޔަށް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނިކަންކުރުން . އަގުދިނުން . ފިލްމުކުޅުން . ދަތުރުކުރުން . ދިޔަދިނުން . ގަދަރުދިނުން . ޒިންމާވުން . ޙައްޖުވުން . ޝުކުރުއަދާކުޅައުން . ޢުމްރާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ