...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތަރުގޭމީހުން
ނ.
އަތަރުގެއަށް ދައުލަތުން ލައްވައިފައިތިބި މަސައްކަތުމީހުން.
މަތިގެފޮޅައި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ފެންފޮތިލާ އަހަރަކު އެއްފަހަރުދޮވެ، ގަނޑުވަރުތެރެޔާބެހޭ ހިސާބުގައިހުންނަ ލަންޓަންތައް ބަލަހައްޓައި ހަދާނީވެސް މިމީހުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ