...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުރާހަނޑަސް
ނ.
(1) އަތްކަންކުރާމީހުން ރަންރިހީގެ ނަރުގެ ކުރެހުން އަޅާއިރު އެނަރު އަތުރާންގެންގުޅޭ ކުޑަ ހަނޑަސް.
(2) ގަޑިހަދާން ގެންގުޅޭ ޚާއްޞަ ހަނޑަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ