...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުބާރުއެޅުން
މ.
ދެމީހުން ދެފަރާތުގައި ތިބެގެން ދެމީހުންގެ އަތުގެ އުޅަނބޮށި ހަމަތާކުޖައްސައިގެން އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތްތިލާގައި ހިފައިގެން އަތްތިލަގެންގޮސް އެތާ ޖައްސައި ހިފަހައްޓާން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ