...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުއޮތްފޮށާ އަނދެވިދާނެއެވެ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) ތިމާއަށް ލިބިފައި އޮތް އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ކޮންމެ އިރަކުންވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ބޭރުން އެއްޗެހި ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ